Hangi Şirket Türünü Seçmelisiniz?


Anonim şirket kurmak ya da limited şirket kurmak ülkemiz ekonomik hayatında faaliyet göstermek isteyen ve ticari faaliyette bulunacak kişilerin genellikle ilk tercihlerindendir. Şirket kurma aşamasında tercih edilebilecek alternatiflerden bir diğeri şahıs şirketi olmasına karşın girişimciler vergi konusu başta olmak üzere birçok farklı konuda sağladıkları avantaj dolayısıyla limited şirket ya da anonim şirket kurmayı tercih edebilirler.

Limited şirket ülkemizin ticari hayatı içerisinde en sık karşımıza çıkan sermaye şirketi olma özelliğine sahiptir. Bir ya da birden çok sayıda tüzel ya da gerçek kişi limited şirket kurulumunu gerçekleştirebilirler. Limited şirketlerin hissedarları taahhüt ettikleri sermaye kadar şirkete sorumlu olurlar. Limited şirketlerin diğer bir özelliği ortak sayısının elliyi geçememesi ve pay devrinin genel kurula tabi olmasıdır. Limited şirketler halka arz edilememekle birlikte ortak sayısı zaman içinde artırılarak şirket büyütülebilir. Aynı zamanda limited şirketlerin vergi konusunda da birtakım avantajları vardır. Şahıs şirketlerine kıyasla ticari hayatta limited şirketlerin daha prestijli oldukları kabul edilir.

Kanunen yasaklanmamış her tür ekonomik amaç ve konu için limited şirket kurmak mümkündür. Ancak bankacılık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösterilmesi söz konusuysa anonim şirket kurmak gerekir. En az 10.000 TL sermaye ile limited şirket kurmak mümkündür. Nakdi olarak getirilen sermaye şirket tescil tarihini izleyen 24 saat içinde ödenmelidir. Ödeme takvimi isteğe bağlı olarak şirket ana sözleşmesinde düzenlenebilir ya da şirket müdürleri tarafından belirlenebilir.

Limited şirketlerde yetkili tek organ olan genel kurulda tüm ortaklar temsil edildiği gibi şirkete ilişkin önemli kararlarda burada alınır. Şirketin temsiliyle ve yönetimiyle görevli olan organ ise müdürler kuruludur. Limited şirketlerde bir ya da daha fazla sayıda müdür olabileceği gibi müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması şartı bulunur.

Limited şirketlerde, kuruluşla birlikte başta vergiler olmak üzere birtakım zorunlu harcamalar yapılması gerekir. Yılda bir kez Kurumlar Vergisi, 3 ayda bir Geçici Vergi, aylık KDV, 3 ayda bir Stopaj, yasal defter tasdiki, aylık sigorta primi, aylık mali müşavirlik ücreti, yılda bir yasal defter kapanış tasdiki, Belediye vergileri, yılda bir Meslek Odası üye aidatı ile müdürler için her ay ödenen 4B SGK primi bunlar arasında sayılabilir.

Bununla birlikte limited şirket ve anonim şirket arasında birtakım farklılıklar vardır. Örneğin limited şirket kurmak için gereken minimum sermaye 10.000 TL iken bu rakam anonim şirket kurmak için minimum 50.000 TL’dir. Limited şirketlerde ortak sayısı elliden fazla olamamasına karşın anonim şirketlerde bir sayı sınırı bulunmaz. Limited şirketlerde paylar Genel Kurul onayı ile devredilebilirken anonim şirketlerde böyle bir onay alınmasına gerek yoktur.

Limited Şirket Kurmak Sizin İçin Doğru Karar mı?

Limited şirket kurmadan önce kararlaştırılması gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar arasında ilk sırada faaliyet gösterilecek sektör, şirketin ortak sayısı, ana sermaye miktarı, ortakların hisse oranları, şirket unvanı ve şirket müdürü gelir. Daha sonra limited şirket ana sözleşmesi hazırlanır. Gereken belgelerin temin edilmesinin ardından mali müşavir MERSİS sisteminde şirket ana sözleşmesi hazırlanır. Böylece şirketin potansiyel vergi kimlik numarası alınmakta olup potansiyel vergi kimlik numarası şirket kuruluşunun resmi olarak tamamlanmasının ardından da geçerliliğini korur.

Ülkemiz kanunlarında yapılan son düzenlemelerin ardından limited şirket kuruluşu sırasında hesap açılması ve şirket sermayesinin en az %25’lik kısmının bloke edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu kapsamda taahhüt edilen şirket sermayesi şirketin kuruluşunu izleyen 2 yıl içinde şirket hesabına yatırılabilir.

Limited şirket kurmak için gereken bilgiler ve belgeler arasında; şirket ortaklarının kimlik belgeleri, ikametgah belgeleri, şirket kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi, şirketin belirlenmiş sermaye miktarı, belirlenmiş şirket unvanı, şirket ortaklarının sermaye oranı ve şirket müdürleri sayılabilir.

Hazırlanan şirke ana sözleşmesi MERSİS sitemine girilir ve onaylanır. Daha sonra şirket kuruluşu için bağlı bulunulan Ticaret Odası’na başvuruda bulunulur. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra elektronik ortamda yani internet üzerinden sicil tasdiknamesi, tescil yazısı ve faaliyet belgesi temin edilir. Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen şirket kuruluşu sırasında defter-i kebir, yönetim kurulu karar defteri, ortaklar pay defteri, envanter defteri ve yevmiye defteri tasdik edilerek ibraz edilir. Ana sözleşme tasdik edildikten sonra noterden imza sirküleri ile SMMM için vekaletname çıkarılması gerekir. Limited şirket tescili yapıldıktan sonra vergi dairesine elektronik ortamda imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Elektronik Tebligat Formu, iş yeri kira kontratı ya da tapu fotokopisi ve SMMM ile yapılmış sözleşme ulaştırılır. Bu evrakların ibraz edilmesinin ardından şirketin vergi levhası çıkar.

Gerek limited şirket kurmak gerek anonim şirket kurmak için karşılanması gereken maliyetler şehir bazında değişiklik gösterir. Bununla birlikte İzmir mali müşavirlik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan her bir işlemin ücretlendirilmesi noktasında İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından belirlenen tarifeler baz alınmaktadır.